Sản phẩm

Đường kính thân ống: 13mm
Sức chứa dược phẩm: 4g – 5g

 

 

Đường kính thân ống: 13mm
Sức chứa dược phẩm: 4g – 5g

 

 

Đường kính thân ống: 16mm
Sức chứa dược phẩm: 10g

 

Đường kính thân ống: 19mm
Sức chứa dược phẩm: 15g – 20g

 

 

Đường kính thân ống: 22mm
Sức chứa dược phẩm: 20g – 25g – 30g

 

Đường kính thân ống: 25mm
Sức chứa dược phẩm: 45g – 50g